Звенигородська районна рада
Звенигородський район, Черкаська область

Оголошення

Оголошення!

Відповідно до рішення сесії районної  ради від 16.02.2018 №21-12 «Про реорганізацію комунального закладу «Звенигородський центр первинної медико-санітарної допомоги» шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Звенигородський центр первинної медико-санітарної допомоги» Звенигородської районної ради»,  рішення  районної  ради від 16.02.2018 №21-14 «Про затвердження  Порядку  проведення конкурсного  відбору, укладання контрактів з керівниками закладів охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, міста Звенигородки та затвердження типової форми контрактів», розпорядження голови районної ради від 02.05.2018 № 25 «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника (головного лікаря) Комунального некомерційного підприємства «Звенигородський центр первинної медико-санітарної допомоги» Звенигородської районної ради.

Рішенням конкурсної комісії протокол від 21.05.2018 №1 оголошується конкурс на зайняття вакантної посади керівника (головного лікаря) комунального некомерційного підприємства «Звенигородський центр первинної медико-санітарної допомоги» Звенигородської районної ради

Комунальне некомерційне підприємство «Звенигородський центр первинної медико-санітарної допомоги »Звенигородської районної ради;
Місцезнаходження Підприємства: 20202,  Черкаська обл., м. Звенигородка, вул. Івана Сошенка, 43б.

 Підприємство створене на базі майна   Звенигородської районної ради.

 Засновником, Власником  майна є Звенигородська  районна рада.
 

Основні напрямки діяльності закладу надання первинної медичної допомоги  та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно  проживає (перебуває) на території   Звенигородського р-ну,  а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки

громадського здоров'я. 

Структура Підприємства включає:
Адміністративно-управлінський відділ.
Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.

Лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії, які можуть включати  фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти, медичні пункти).

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу здійснюються за рахунок районного бюджету. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним  та підконтрольним засновнику та органу управління.

Підприємство діє на основі статуту затвердженого рішенням районної  ради від 16.02.2018 №21-12 «Про реорганізацію комунального закладу «Звенигородський центр первинної медико-санітарної допомоги» шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Звенигородський центр первинної медико-санітарної допомоги» Звенигородської районної ради».

Вимоги до Претендента та конкурсної пропозиції:

1) Громадянство  України;

2) Вища освіта;

3)  Вільне володіння державною мовою;

4) Організаторські  здібності, фізичний і психічний стан не  перешкоджає  виконанню професійних  обов’язків.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку Закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

 - план реформування Закладу протягом одного року;

 - заходи з виконання завдань Закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників Закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

 - пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Закладу;

 - пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Закладу.

Умови оплати праці керівника закладу та істотні умови контракту:

Умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток Керівника визначаються за згодою сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;

підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);

надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);

доплат (за науковий ступінь тощо);

премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи закладу. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з районною радою;

допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки;

матеріальної допомоги у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Преміювання Керівника Закладу, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за погодженням з районною радою у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам Закладу, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

У разі неналежного виконання умов цього Контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.

Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво Закладом, організовує його господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання Закладом завдань, передбачених законодавством, Статутом Закладу і цим Контрактом.

 Керівник закладу зобов’язується:

1) організовувати роботу Закладу

2) забезпечувати раціональний добір кадрів, створювати умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом;

3) подавати в установленому порядку районній раді квартальну, річну фінансову та іншу звітність Закладу;

4) забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за Закладом майна з метою належного виконання Закладом покладених на нього завдань, задоволення соціально-побутових потреб працівників Закладу;

5) вживати заходів до ефективного використання за призначенням, збереження та відновлення закріплених за Закладом на праві оперативного управління основних засобів;

6) забезпечувати дотримання у Закладі вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;

7) забезпечувати раціональне та ефективне цільове використання бюджетних коштів, що передбачені для утримання Закладу та надання безоплатної медичної допомоги;

8) вживати заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, та недопущення утворення заборгованості з неї;

9) забезпечувати своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

10) забезпечувати виконання планових показників діяльності Закладу;

11) призначати на посаду та звільняти з посади своїх заступників і головного бухгалтера Закладу за погодженням з районною радою;

12) подавати на затвердження районній раді кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, штатний розпис та структуру Закладу;

13) погоджувати з районною радою свої відпустки, закордонні відрядження та відрядження в межах України, а також невідкладно інформувати районну раду про свою тимчасову втрату працездатності;

14) затверджувати за погодженням з районною радою розподіл обов’язків між своїми заступниками;

15) забезпечувати проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному Законом України “Про колективні договори і угоди”, виконання його вимог;

16) укладати трудові договори з працівниками Закладу, керуючись законодавством про працю, з урахуванням галузевих особливостей, передбачених Статутом Закладу, генеральною та галузевими угодами, колективним договором;

17) вживати заходів до створення у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

18) укладати договори оренди, комерційної концесії, спільної діяльності, купівлі-продажу, кредитні договори на суму, що перевищує 100 тис. гривень, а також договори підряду на суму, що перевищує 1 млн. гривень, з письмової згоди районної ради;

19) дотримуватися граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

20) відшкодовувати збитки, завдані Закладу з його вини, згідно із законодавством;

21) затверджувати наказами Закладу положення про структурні підрозділи Закладу, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

положення про щомісячне або щоквартальне преміювання працівників за підсумками роботи Закладу;

порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів;

22) забезпечувати дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

23) своєчасно і в повному обсязі виконувати нормативно-правові і розпорядчі акти районної ради, видані відповідно до законодавства;

24) затверджувати посадові інструкції працівників Закладу;

25) невідкладно інформувати районну раду про участь Закладу у судових процесах з фінансових та майнових питань;

26) розглядати пропозиції Спостережної ради Закладу, що надаються в межах її компетенції,  та вживати заходів для усунення виявлених порушень та підвищення рівня забезпечення безпеки пацієнтів у Закладі;

27) з урахуванням вимог законодавства, зокрема щодо інформації з обмеженим доступом, забезпечувати доступ членів Спостережної ради Закладу до інформації та матеріалів, необхідних для розгляду питань, що належать до її компетенції, протягом п’яти робочих днів з дати надсилання письмового запиту голови Спостережної ради Закладу на ім’я Керівника Закладу.
      У разі невиконання обов’язків, визначених пунктом 5 цього контракту, Керівник подає районній раді письмове пояснення причини.

Керівник Закладу має право:

1) діяти від імені Закладу, представляти його інтереси на підприємствах, в установах та організаціях;

2) укладати від імені Закладу правочини відповідно до законодавства;

3) відкривати рахунки в органах Казначейства;

4) розпоряджатися коштами Закладу в межах обсягів та у порядку, визначеному законодавством;

5) застосовувати заходи заохочення та накладати на працівників дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;

6) видавати у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Закладу;

7) визначати розмір заробітної плати працівників відповідно до законодавства у межах бюджетних асигнувань згідно із затвердженим штатним розписом;

8) вирішувати інші питання, що згідно із законодавством, актами районної ради, статутом Закладу і цим контрактом належать до компетенції Керівника;

9) представляти інтереси Закладу у судових органах відповідно до законодавства.

10) Керівник подає звіт про виконання цього Контракту не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку його дії.

Для участі в конкурсі претенденти мають подати до конкурсної комісії наступні документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у Конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 4 (затверджений рішенням районної ради від 16.02.2018 №21-14);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність Претендента кваліфікаційним вимогам до Керівника закладу охорони здоров'я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6)  згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 5 (затверджений рішенням районної ради від 16.02.2018 №21-14);

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8)  довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане Претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 6 (затверджений рішенням районної ради від 16.02.2018 №21-14);

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 7 (затверджений рішенням районної ради від 16.02.2018 №21-14);

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у Конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у Конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе Претендент.

Адреса конкурсної комісії:

м.Звенигородка, проспект Шевченка,68, (адміністративне приміщення районної ради), кімната №3, телефони для довідок 2-22-23 та 2-21-09, адреса електронної пошти zvenrada@ukr.net;

Прийом документів здійснюється  з 21 травня 2018 року до  4 червня 2018 року включно, щоденно з 8.00 до 17.00 окрім суботи та неділі.

Конкурсний  відбір  буде  проведено  червня 2018 року о 10.00 годині за  адресою  м.Звенигородка, проспект Шевченка,68, кімната  депутата  районної  ради

Оголошення!

Відповідно до розпорядження голови районної ради від 02.05.2018 року №25 «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника (головного лікаря) комунального некомерційного підприємства «Звенигородський центр первинної медико-санітарної допомоги» Звенигородської районної ради» оголошується конкурс на  заміщення  вакантної  посади керівника (головного лікаря) комунального некомерційного підприємства «Звенигородський центр первинної  медико-санітарної допомоги Звенигородської  районної ради та оприлюднюється з оголошенням про формування Конкурсної комісії.

 

Голова районної ради                                                                       В.П. Кучер

Оголошення!

Відповідно до рішення  районної  ради від 16.02.2018 №21-12 «Про реорганізацію комунального закладу «Звенигородський центр первинної медико-санітарної допомоги» шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Звенигородський центр первинної медико-санітарної допомоги» Звенигородської районної ради»,  рішення  районної  ради від 16.02.2018 №21-14 «Про затвердження  Порядку  проведення конкурсного  відбору, укладання контрактів з керівниками закладів охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, міста Звенигородки та затвердження типової форми контрактів» 

Районною радою оголошується про формування Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника (головного лікаря) комунального некомерційного підприємства «Звенигородський центр первинної медико-санітарної допомоги» Звенигородської районної ради

До складу Конкурсної комісії входять у рівній кількості:

-  Представники з числа депутатів районної ради ;

-  Працівники виконавчого апарату районної ради;

-  Представники трудового колективу на керівника якого оголошується конкурс відповідного Закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу;

-  Особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови наявності таких та їхньої реєстрації не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) - по одній особі від кожного громадського об’єднання.

Пропозиції щодо кандидатур до складу Конкурсної комісії подаються до районної ради щоденно  з 800 до 1700, крім вихідних, за адресою:  м.Звенигородка, просп. Шевченка, 68 (адмінприміщення районної ради) кімната № 3  в термін з 03 травня 2018 року до 17 травня 2018 року включно. Тел. 2-27-15, 2-22-23, 2-23-33.

 

Голова районної ради                                                                                                         В.П. Кучер

 

Актуальні вакансії Звенигородського району станом на 22.03.2018

 

ПАТ «Звенигородський сироробний комбінат»

Оператор автоматичної лінії виробництва молочних продуктів

з/п – 4400,00 грн.

Машиніст мийних машин – з/п – 4400,00 грн.

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу – з/п – 4000,00 грн.

Водій навантажувача – з/п – 4000,00 грн.

 

ТОВ «Медіум Трейд»

Підсобний робітник – з/п – 5000,00 грн.

 

АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Головний економіст – з/п – 5300,00 грн.

 

Звенигородський Районний суд

Інженер-програміст – з/п – 4100,00 грн.

 

ФОП Дрозд О.В.

Менеджер з туризму - з/п – 5000,00 грн.

 

ПП «Будкап і К»

Знімач-укладальник заготовок, маса та готових виробів – з/п – 4000,00 грн.