Звенигородська районна рада
Звенигородський район, Черкаська область

Оголошення

Повідомлення

про оприлюднення  змін до регуляторного акту

Зміст проекту – про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2018 №26-7 "Про затвердження Методики розрахунку і  порядку використання плати за оренду майна районної комунальної власності"

Адреса розробника: 

м. Звенигородка, проспект Шевченка, 68, Звенигородська районна рада.

Електронна адреса: e-mail: zvenrada@ukr.net.

Зауваження та пропозиції приймаються до розгляду впродовж місяця з дати опублікування проекту рішення про внесення змін до регуляторного акту виключно в письмовій формі.

Проект рішення Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2018 року «Про затвердження методики розрахунку орендної плати за оренду майна районної комунальної власності та пропорції її розподілу»

 

Оголошення!

 Відповідно до рішення сесії районної  ради від  16.11.2018 №25-7 «Про реорганізацію  «Звенигородської центральної районної лікарні» шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Звенигородська  центральна районна лікарня» Звенигородської районної ради», рішення  районної  ради від 16.02.2018 №21-14 «Про затвердження  Порядку  проведення конкурсного  відбору, укладання контрактів з керівниками закладів охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, міста Звенигородки та затвердження типової форми контрактів», розпорядження голови районної ради від 04.02.2019 № 10 «Про створення конкурсної комісії на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Звенигородська  центральна районна лікарня» Звенигородської районної ради».

 

Оголошується Конкурс на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Звенигородська  центральна районна лікарня» Звенигородської районної ради».

 

Повне найменування підприємства:

Комунальне некомерційне підприємство «Звенигородська  центральна районна лікарня» Звенигородської районної ради;
Місцезнаходження Підприємства:

 20202,  Черкаська обл., м. Звенигородка, вул. Героїв Небесної Сотні, 79.

 Підприємство створене на базі майна   Звенигородської районної ради.

 Засновником, Власником  майна є Звенигородська  районна рада.   

 
Основні напрямки діяльності закладу:  

забезпечення медичного обслуговування населення  шляхом  надання  йому  медичних  послуг  в  порядку  та  обсязі,  встановлених законодавством. Забезпечення  доступної  та  якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

надання  пацієнтам  відповідно  до  законодавства  на  безвідплатній  та  відплатній  основі послуг вторинної/спеціалізованої  стаціонарної медичної допомоги,  у  тому  числі  екстреної  (невідкладної),  необхідної  для  забезпечення  належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;

надання  пацієнтам  відповідно  до  законодавства  на  безвідплатній  та  відплатній  основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);

 

Головним розпорядником бюджетних коштів та уповноваженим органом управління Підприємства є Звенигородська районна державна адміністрація.

Підприємство є підпорядкованим, підзвітним  та підконтрольним засновнику та органу управління.

Підприємство діє на основі статуту затвердженого рішенням районної  ради від 16.11.2018 №25-7 «Про реорганізацію  «Звенигородської центральної районної лікарні» шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Звенигородська  центральна районна лікарня» Звенигородської районної ради».

 

Статут комунального некомерційного підприємства «Звенигородська  центральна районна лікарня» Звенигородської районної ради».

 

Вимоги до Претендента та конкурсної пропозиції:

1) Громадянство  України;

2) Вища освіта;

3)  Вільне володіння державною мовою;

4) Організаторські  здібності, фізичний і психічний стан не  перешкоджає  виконанню професійних  обов’язків.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку Підприємства на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

 - план реформування Підприємства протягом одного року;

 - заходи з виконання завдань Підприємства  і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників Підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

 - пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Підприємства;

 - пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Підприємства .

Умови оплати праці керівника підприємства та істотні умови контракту:

Між засновником та керівником Підприємства укладається контракт на термін від 3 до 5 коків.

Умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток Керівника визначаються за згодою сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;

підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);

надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);

доплат (за науковий ступінь тощо);

премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи Підприємства. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з районною радою;

допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки;

матеріальної допомоги у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Преміювання Керівника Підприємства, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за погодженням з районною радою у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам Підприємства, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

У разі неналежного виконання умов Контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.

 

Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво Підприємством, організовує його господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання Підприємством  завдань, передбачених законодавством, Статутом Закладу і Контрактом.

 Керівник Підприємства  зобов’язується:

1) організовувати роботу Підприємства;

   2) забезпечувати раціональний добір кадрів, створювати умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом;

3) подавати в установленому порядку районній раді квартальну, річну фінансову та іншу звітність Підприємства;

4) забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством майна з метою належного виконання Закладом покладених на нього завдань, задоволення соціально-побутових потреб працівників Підприємства;

5) вживати заходів до ефективного використання за призначенням, збереження та відновлення закріплених за Підприємством на праві оперативного управління основних засобів;

6) забезпечувати дотримання у Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;

7) забезпечувати раціональне та ефективне цільове використання бюджетних коштів, що передбачені для утримання Підприємства та надання безоплатної медичної допомоги;

8) вживати заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, та недопущення утворення заборгованості з неї;

9) забезпечувати своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

10) забезпечувати виконання планових показників діяльності Закладу;

11) призначати на посаду та звільняти з посади своїх заступників і головного бухгалтера Закладу за погодженням з районною радою;

12) подавати на затвердження районній раді кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, штатний розпис та структуру Підприємства;

13) погоджувати з районною радою свої відпустки, закордонні відрядження та відрядження в межах України, а також невідкладно інформувати районну раду про свою тимчасову втрату працездатності;

14) затверджувати за погодженням з районною радою розподіл обов’язків між своїми заступниками;

15) забезпечувати проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному Законом України “Про колективні договори і угоди”, виконання його вимог;

16) укладати трудові договори з працівниками Підприємства, керуючись законодавством про працю, з урахуванням галузевих особливостей, передбачених Статутом Підприємства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором;

17) вживати заходів до створення у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

18) укладати договори оренди, комерційної концесії, спільної діяльності, купівлі-продажу, кредитні договори на суму, що перевищує 100 тис. гривень, а також договори підряду на суму, що перевищує 1 млн. гривень, з письмової згоди районної ради;

19) дотримуватися граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

20) відшкодовувати збитки, завдані Підприємству з його вини, згідно із законодавством;

21) затверджувати наказами Підприємства положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

положення про щомісячне або щоквартальне преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;

порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів;

22) забезпечувати дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

23) своєчасно і в повному обсязі виконувати нормативно-правові і розпорядчі акти районної ради, видані відповідно до законодавства;

24) затверджувати посадові інструкції працівників підприємства;

25) невідкладно інформувати районну раду про участь Підприємства у судових процесах з фінансових та майнових питань;

    26) розглядати пропозиції Спостережної ради Підприємства, що надаються в межах її компетенції,  та вживати заходів для усунення виявлених порушень та підвищення рівня забезпечення безпеки пацієнтів у Закладі;
    27) з урахуванням вимог законодавства, зокрема щодо інформації з обмеженим доступом, забезпечувати доступ членів Спостережної ради Підприємства до інформації та матеріалів, необхідних для розгляду питань, що належать до її компетенції, протягом п’яти робочих днів з дати надсилання письмового запиту голови Спостережної ради Підприємства на ім’я Керівника Підприємства.
      У разі невиконання обов’язків, визначених пунктом 5 цього контракту, Керівник подає районній раді письмове пояснення причини.

Керівник Підприємства має право:

1) діяти від імені Підприємства, представляти його інтереси на підприємствах, в установах та організаціях;

2) укладати від імені Підприємства правочини відповідно до законодавства;

3) відкривати рахунки в органах Казначейства;

4) розпоряджатися коштами Підприємства в межах обсягів та у порядку, визначеному законодавством;

5) застосовувати заходи заохочення та накладати на працівників дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;

6) видавати у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;

7) визначати розмір заробітної плати працівників відповідно до законодавства у межах бюджетних асигнувань згідно із затвердженим штатним розписом;

8) вирішувати інші питання, що згідно із законодавством, актами районної ради, статутом Підприємства і цим контрактом належать до компетенції Керівника;

9) представляти інтереси Підприємства у судових органах відповідно до законодавства.

10) Керівник подає звіт про виконання  Контракту не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку його дії.

 

Для участі в конкурсі претенденти мають подати до конкурсної комісії наступні документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у Конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 4 (затверджений рішенням районної ради від 16.02.2018 №21-14);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

 5) копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність Претендента кваліфікаційним вимогам до Керівника закладу охорони здоров'я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6)  згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 5 (затверджений рішенням районної ради від 16.02.2018 №21-14);

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8)  довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане Претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 6 (затверджений рішенням районної ради від 16.02.2018 №21-14);

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 7 (затверджений рішенням районної ради від 16.02.2018 №21-14);

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

   Документи, крім заяви про участь у Конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у Конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе Претендент.

Адреса конкурсної комісії для прийняття документів для участі в Конкурсі:

м.Звенигородка, проспект Шевченка,68, (адміністративне приміщення районної ради), кімната №3, телефони для довідок 2-22-23 та 2-21-09, адреса електронної пошти zvenrada@ukr.net;

Прийом документів здійснюється  з 05 лютого 2019 року до  19 лютого  2019 року включно.

Конкурсний  відбір  буде  проведено  22 лютого 2019 року о 10.00 годині за  адресою  м.Звенигородка, проспект Шевченка, 68, кімната  депутата  районної  ради.

Комісія з конкурсного відбору на

зайняття вакантної посади директора

 комунального некомерційного підприємства

«Звенигородська центральна районна

лікарня» Звенигородської районної ради

 

 

 

Про затвердження методики розрахунку орендної плати за оренду майна районної комунальної власності та пропорції її розподілу.

 

 

 

Звенигородський міськрайонний сектор

філії Державної установи «Центр пробації»    в Черкаській області 

 

Керівництво:

 

Контактні дані:

 

 

 

 

Завальнюк Віктор Олександрович, начальник сектору

 

Адреса: 20200, Черкаська область, м. Звенигородка,

вул. Михайла Грушевського, 131, приміщення ПАТ «Укрпошти» 3-поверх.

Телефон:(04740) 2-25-63

E-mail::chs5_probation@ukr.net

 

Графік роботи:

понеділок - четвер з 9-00 до18-00

п’ятниця: з 9-00 до16-45

обідня перерва:  13-00 - 13-45

вихідний : субота, неділя

 

ПРОБАЦІЯ - ЦЕ ...

 1. забезпечення безпеки  суспільства шляхом запобігання вчиненню правопорушень;
 2. наданнясуду інформації, що характеризує обвинувачену особу для прийняття справедливого рішення (складення досудової доповіді);
 3. організація виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі;
 4. пробаційний нагляд: контроль за особою, яка вчинила правопорушення, а також допомога, спрямована на підтримку такої особи в суспільстві (консультації, мотивування до змін, сприяння у вирішенні проблемних питань);
 5. допомога особі, яка готується  до звільнення з місць позбавлення волі, в адаптації до життя в суспільстві.

ВИДИ ПРОБАЦІЇ:

 1. Досудова пробація – забезпечення суду інформацією, що характеризує особу, яка обвинувачується у вчиненні правопорушення, з метою врахування обставин її життя для прийняття судом справедливого рішення про міру її відповідальності (складення досудової доповіді).
 2. Наглядова пробація - здійснення наглядових та соціально-виховних заходів: надання психологічної, консультативної та інших видів допомоги, сприяння працевлаштуванню, залучення до навчання, участь у виховних заходах та соціально-корисній діяльності, проведення індивідуально-профілактичної роботи відносно особи, до якої застосовується пробація.
 3. Пенітенціарна пробація – це допомога особі, яка готується  до звільнення з місць позбавлення волі у трудовому та побутовому влаштуванні за обраним нею місцем проживання, влаштування до закладів охорони здоров"я та сприяння в адаптації до життя у суспільстві.

ДО КОГО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРОБАЦІЯ?

 1. особа, щодо якої складається досудова доповідь;
 2. особа, засуджена до покарання, що не пов’язане з позбавленням волі, як от: заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадські та виправні роботи;
 3. особа, якій покарання у виді позбавлення волі замінено на покарання у виді громадських або виправнихробіт;
 4. особа, звільнена з випробувальним терміном від відбування покарання у виді позбавлення (обмеження) волі;
 5. звільнена від відбування покарання вагітна жінка та жінка, яка має дитину віком до трьох років особа, яка готується до звільнення з місць позбавленняволі. 

 

Актуальні вакансії станом на 22.02.2018

ТОВ "ОБЕРІГ АНП - АГРО"

Підсобний робітник викону наряди завідувача складу. Вакансія для осіб з обмеженими можливостями. З/п 4200.00 грн

 

ЗВЕНИГОРОДСЬКЕ ВЖРЕУ

монтажник санітарно-технічних систем і устаткування на виконання монтажу та ремонту внутрішніх систем водопостачання та водовідведення. З/п 6287.00 грн.

 

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВА БАЗА "СОРГО-ЗВЕНИГОРОДКА"

Представник торговельний  з власним авто для роботи во Звенигородському, Лисянському, Тальнівському та Шполянському районах З/п відрядна від 6000.00грн.

 

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "АГРОСОЮЗ - РП" технік-лаборант з позмінним графіком роботи. Проводить лабораторні дослідження та вимірювання у зернепереробному виробництві. Можливе навчання на робочому місці. . З/п 5000.00 грн.

 

ФОП БІЛОІВАНЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА продавець непродовольчих товарів в магазин автозапчастин. Стажування на робочому місці. З/п 4173.00 грн.

 

ФОП МЕЛЬНИК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА  офіціант, мийник посуду. З/п відрядна від 4173.00 грн.

 

ФОП БУРЯК НАДІЯ ВАСИЛІВНА офіціант, бармен. З/п відрядна від 4173.00 грн.