A A A K K K
для людей із порушенням зору
Звенигородська районна рада
Черкаська область

Звіт голови Звенигородської  районної ради

Дата: 05.01.2018 12:39
Кількість переглядів: 1322

Ша­нов­ні зем­ля­ки! Від­по­від­но до стат­ті 55 За­ко­ну Ук­ра­ї­ни "Про міс­це­ве са­мов­ря­ду­ван­ня в Ук­ра­ї­ні", зві­тую пе­ред ва­ми про ро­бо­ту Зве­ни­го­родсь­кої ра­йон­ної ра­ди та ви­ко­нав­чо­го апа­ра­ту за пе­рі­од з груд­ня 2016 ро­ку по гру­день 2017 ро­ку.

Упро­довж звіт­но­го пе­рі­о­ду ра­йон­на ра­да пра­цю­ва­ла від­по­від­но до Кон­сти­ту­ції Ук­ра­ї­ни, за­ко­нів Ук­ра­ї­ни "Про міс­це­ве са­мов­ря­ду­ван­ня в Ук­ра­ї­ні", "Про ста­тус де­пу­та­тів міс­це­вих рад" та згід­но з Рег­ла­мен­том Зве­ни­го­родсь­кої ра­йон­ної ра­ди сьо­мо­го скли­кан­ня.

Хо­чу зазна­чи­ти, що все те по­зи­тив­не, що на­ми зроб­ле­но — це ко­лек­тив­на пра­ця кож­но­го де­пу­та­та, ви­ко­нав­чо­го апа­ра­ту ра­йон­ної ра­ди, кож­ної пос­тій­ної ко­мі­сії, пре­зи­дії і, бе­зу­мов­но, за під­трим­ки ра­йон­ної дер­жав­ної ад­мі­ніс­тра­ції, місь­кої, сіль­ських рад, де­пу­та­тів об­лас­ної ра­ди, ке­рів­ниц­тва об­лас­ної ра­ди та об­лас­ної дер­жав­ної ад­мі­ніс­тра­ції.

Під­су­мо­ву­ю­чи ро­бо­ту за звіт­ний пе­рі­од, мож­на ска­за­ти, що цей час ми по­до­ла­ли без гос­трих по­лі­тич­них кон­флік­тів у ра­ді, за що я щи­ро вдяч­ний усім де­пу­та­там.

Я, як го­ло­ва ра­йон­ної ра­ди, роб­лю все для то­го, щоб ра­йон­на ра­да пра­цю­ва­ла ефек­тив­но та зла­год­же­но, спри­я­ла кон­со­лі­да­ції спіль­них зу­силь у ви­рі­шен­ні проб­лем те­ри­то­рі­аль­них гро­мад ра­йо­ну.

Я щи­ро вдяч­ний усім де­пу­та­там, сіль­ським го­ло­вам,  ке­рів­ни­кам усіх ус­та­нов, під­при­ємств та ор­га­ні­за­цій, всім тим, хто док­лав свої зу­сил­ля для за­без­пе­чен­ня зла­год­же­ної ро­бо­ти ра­йон­ної ра­ди.

Від­по­від­но до ви­мог ст.46 За­ко­ну Ук­ра­ї­ни "Про міс­це­ве са­мов­ря­ду­ван­ня в Ук­ра­ї­ні" ра­йон­на ра­да про­во­дить свою ро­бо­ту се­сій­но. У звіт­но­му пе­рі­о­ді ми пра­цю­ва­ли у до­сить щіль­но­му гра­фі­ку: про­ве­де­но 9 се­сій ра­йон­ної ра­ди (в то­му чис­лі 4 по­за­чер­го­вих), на них роз­гля­ну­то 166 пи­тань, прий­ня­то 154 рі­шен­ня.

За звіт­ний пе­рі­од про­ве­де­но 7 за­сі­дань пре­зи­дії, від­бу­ло­ся 50 за­сі­дань пос­тій­них ко­мі­сій ра­йон­ної ра­ди, на яких роз­гля­ну­то 524 пи­тан­ня.

На кон­тро­лі пос­тій­них ко­мі­сій пе­ре­бу­ває 56 прог­рам.

Де­пу­татсь­кий кор­пус пра­цю­вав зла­год­же­но над ви­рі­шен­ням проб­лем­них пи­тань, що тур­бу­ють на­ші те­ри­то­рі­аль­ні гро­ма­ди. Ми пра­цю­ва­ли від­кри­то, про­зо­ро, ши­ро­ко вис­віт­лю­ю­чи свою ро­бо­ту для жи­те­лів ра­йо­ну. Так, на сто­рін­ках ра­йон­ної га­зе­ти "Шев­чен­ків край" за 2017 рік бу­ло роз­мі­ще­но 130 пуб­лі­ка­цій про ді­яль­ність ра­йон­ної ра­ди, на ра­йон­но­му ра­ді­о­мов­лен­ні оз­ву­че­но 46 ма­те­рі­а­лів. На офі­цій­но­му сай­ті ра­йон­ної ра­ди за звіт­ний пе­рі­од бу­ло роз­мі­ще­но 387 ін­фор­ма­цій як про ро­бо­ту ра­йон­ної ра­ди, так і про ос­нов­ні по­дії, що від­бу­ва­ли­ся в ра­йо­ні,  ре­а­лі­зо­ва­но роз­діл елек­трон­них пе­ти­цій. При під­го­тов­ці до пле­нар­них за­сі­дань всі про­ек­ти рі­шень заз­да­ле­гідь роз­мі­щу­ють­ся на сто­рін­ках сай­ту для оз­на­йом­лен­ня з ни­ми як де­пу­та­тів, так і жи­те­лів ра­йо­ну для вне­сен­ня від­по­від­них про­по­зи­цій. Та­кож на сай­ті ко­жен мо­же оз­на­йо­ми­тись з усі­ма рі­шен­ня­ми се­сій ра­йон­ної ра­ди сьо­мо­го скли­кан­ня. Го­ло­су­ван­ня на пле­нар­них за­сі­дан­нях від­бу­ва­ють­ся згід­но з ви­могами За­ко­ну Ук­ра­ї­ни "Про міс­це­ве са­мов­ря­ду­ван­ня в Ук­ра­ї­ні" по­і­мен­но, що ре­а­лі­зо­ва­но зав­дя­ки елек­трон­ній сис­те­мі по­і­мен­но­го го­ло­су­ван­ня "Го­лос Ра­да", яку ми за­ку­пи­ли і вста­но­ви­ли на по­чат­ку 2017 ро­ку од­ни­ми з пер­ших в Чер­кась­кій об­лас­ті.

На сьо­год­ні у спіль­ній влас­нос­ті те­ри­то­рі­аль­них гро­мад ра­йо­ну пе­ре­бу­ває 59 об­'єк­тів. У сфе­рі уп­рав­лін­ня від­ді­лу ос­ві­ти зна­хо­дить­ся 36 об­'єк­тів, у сфе­рі уп­рав­лін­ня охо­ро­ни здо­ров­'я Зве­ни­го­родсь­кої ЦРЛ — 11, у сфе­рі уп­рав­лін­ня від­ді­лу куль­ту­ри і ту­риз­му — 5, у сфе­рі уп­рав­лін­ня ви­ко­нав­чо­го апа­ра­ту ра­йон­ної ра­ди — 7 об­'єк­тів. Упро­довж лип­ня-сер­пня 2017 ро­ку бу­ло про­ве­де­но ін­вен­та­ри­за­цію май­на ра­йон­ної ко­му­наль­ної влас­нос­ті, під час якої пред­мет­но вив­че­но тех­ніч­ний стан спо­руд, їх на­яв­ність та пот­ре­бу в ка­пі­таль­но­му або по­точ­но­му ре­мон­тах, ви­яв­ле­но ряд необ­лі­ко­ва­них об­'єк­тів, з'я­со­ва­но стан ут­ри­ман­ня орен­до­ва­них при­мі­щень орен­да­ря­ми та  за­кон­ність са­мої орен­ди.

На ви­ко­нан­ня прий­ня­тих ре­гу­ля­тор­них ак­тів за звіт­ний пе­рі­од про­ве­де­но:

- 3 кон­кур­си на пра­во орен­ди май­на ра­йон­ної ко­му­наль­ної влас­нос­ті;

- про­дов­же­но тер­мін дії 14 до­го­во­рів орен­ди;

- за 11 мі­ся­ців 2017 ро­ку від орен­ди об­'єк­тів ра­йон­ної ко­му­наль­ної влас­нос­ті от­ри­ма­но 414 ти­сяч гри­вень, з них до ко­му­наль­них ус­та­нов ра­йо­ну на­дій­шло  293 ти­ся­чі гри­вень і до за­галь­но­го фон­ду ра­йон­но­го бюд­же­ту — 121 ти­ся­ча гри­вень.

За­вер­ше­на іні­ці­йо­ва­на на­ми ро­бо­та що­до при­му­со­во­го знят­тя з ре­єс­тра­ції в су­до­во­му по­ряд­ку 59 осіб, за­ре­єс­тро­ва­них у бу­дів­лі ко­ли­шньо­го гур­то­жит­ку СПТУ-34. Три­ває ро­бо­та з ви­рі­шен­ня пи­тан­ня із за­лу­чен­ня ін­вес­ти­цій для ре­конс­трук­ції гур­то­жит­ку та ство­рен­ня со­ці­аль­но­го жит­ла для ка­те­го­рій­них верств на­се­лен­ня ра­йо­ну.

Про­во­дить­ся ро­бо­та з ви­рі­шен­ня пи­тан­ня про прий­нят­тя в ра­йон­ну ко­му­наль­ну влас­ність ві­док­рем­ле­но­го при­мі­щен­ня ко­ли­шньої Дер­жав­ної ав­то­мо­біль­ної ін­спек­ції для роз­мі­щен­ня в ньо­му цен­тру со­ці­аль­ної ре­а­бі­лі­та­ції ді­тей-ін­ва­лі­дів.

В цьо­му ро­ці ми впер­ше, від­по­від­но до зат­вер­дже­но­го ра­йон­ною ра­дою "По­ряд­ку про­ве­ден­ня кон­кур­сно­го від­бо­ру та приз­на­чен­ня і звіль­нен­ня ке­рів­ни­ків під­при­ємств, ус­та­нов, зак­ла­дів спіль­ної влас­нос­ті те­ри­то­рі­аль­них гро­мад сіл та міс­та Зве­ни­го­родсь­ко­го ра­йо­ну", про­ве­ли 3 кон­кур­си на за­мі­щен­ня ва­кан­тних по­сад ди­рек­то­рів Ди­тя­чо-юнаць­ко­го оз­до­ров­чо­го та­бо­ру "Зве­ни­го­ра", Зве­ни­го­родсь­кої ди­тя­чо-юнаць­кої спор­тив­ної шко­ли та Та­ра­сівсь­кої за­галь­но­ос­ві­тньої шко­ли І-ІІІ сту­пе­нів.

За 11 мі­ся­ців 2017 ро­ку до ра­йон­но­го бюд­же­ту на­дій­шло 368 міль­йо­нів 864 ти­ся­чі гри­вень до­хо­дів, що ста­но­вить 95,2% до річ­но­го пла­ну, в то­му чис­лі: 358 міль­йо­нів 109 ти­сяч гри­вень — до за­галь­но­го фон­ду та 10 міль­йо­нів 755 ти­сяч гри­вень  — до спе­ці­аль­но­го фон­ду.

До­хо­ди за­галь­но­го фон­ду ра­йон­но­го бюд­же­ту (без тран­сфер­тів) ви­ко­на­но на су­му 62 міль­йо­ни 469 ти­сяч гри­вень, або 110,7% до пла­ну 11 мі­ся­ців та 102,6% до річ­но­го пла­ну. По­над­пла­но­во за 11 мі­ся­ців 2017 ро­ку от­ри­ма­но 6 міль­йо­нів 46 ти­сяч гри­вень.

У по­рів­нян­ні з від­по­від­ним пе­рі­о­дом 2016 ро­ку тем­пи рос­ту над­ход­жень до­хо­дів до за­галь­но­го та спе­ці­аль­но­го фон­дів (без тран­сфер­тів) ста­но­вить 150,4%, або на­дій­шло на 22 міль­йо­ни 82 ти­ся­чі гри­вень біль­ше.

Пе­ре­ви­ко­нан­ня пла­но­вих по­каз­ни­ків у по­точ­но­му ро­ці да­ло мож­ли­вість про­вес­ти збіль­шен­ня до­ход­ної час­ти­ни ра­йон­но­го бюд­же­ту на су­му 10 міль­йо­нів 273 ти­ся­чі гри­вень.

За­галь­ний об­сяг ви­дат­ків ра­йон­но­го бюд­же­ту на 2017 рік виз­на­че­но у су­мі 396 міль­йо­нів 380 ти­сяч гри­вень.

Ви­дат­ко­ва час­ти­на ра­йон­но­го бюд­же­ту за 11 мі­ся­ців 2017 ро­ку ви­ко­на­на у су­мі 348 міль­йо­нів 810 ти­сяч гри­вень.

За 11 мі­ся­ців по­точ­но­го ро­ку за­без­пе­че­но в пов­но­му об­ся­зі фі­нан­су­ван­ня ви­дат­ків на вип­ла­ту за­ро­біт­ної пла­ти в су­мі 130 міль­йо­нів 231 ти­ся­ча гри­вень, про­ве­де­но роз­ра­хун­ки бюд­жет­них ус­та­нов за спо­жи­ті енер­го­но­сії у су­мі 14 міль­йо­нів 419 ти­сяч гри­вень, про­ве­де­но по­точ­ні ре­мон­ти та на­да­ні пос­лу­ги на су­му 4 міль­йо­ни 859 ти­сяч гри­вень, ка­пі­таль­ні ре­мон­ти на су­му 3 міль­йо­ни 266 ти­сяч гри­вень,  прид­ба­но ос­нов­них за­со­бів на су­му 3 міль­йо­ни 592 ти­ся­чі гри­вень.

У 2017 ро­ці на ви­ко­нан­ня  ра­йон­ної прог­ра­ми "Тур­бо­та" з ра­йон­но­го бюд­же­ту бу­ло ви­ді­ле­но 503 ти­ся­чі гри­вень, з них на ма­те­рі­аль­ну до­по­мо­гу, згід­но зі звер­неннями гро­ма­дян, ви­ко­рис­та­но 236 ти­сяч гри­вень.

Сьо­год­ні в ра­йо­ні пра­цю­ють 30 зак­ла­дів за­галь­ної се­ре­дньої ос­ві­ти, 1 ін­тер­нат­ний зак­лад, 2 по­заш­кіль­них, 6 місь­ких зак­ла­дів дош­кіль­ної ос­ві­ти та 23 дош­кіль­ні ус­та­но­ви, що пе­ре­бу­ва­ють у ко­му­наль­ній влас­нос­ті сіль­ських рад ра­йо­ну.

 У 30 зак­ла­дах за­галь­ної се­ре­дньої ос­ві­ти нав­ча­єть­ся 3 ти­ся­чі 911 уч­нів. Се­ред­ня на­пов­ню­ва­ність кла­сів у міс­ті ста­но­вить 21 учень, а у сіль­ських шко­лах — 9 уч­нів. У за­галь­но­ос­віт­ніх нав­чаль­них зак­ла­дах пра­цю­ють 614 пе­да­го­гіч­них пра­ців­ни­ків, у дош­кіль­них — 107.

За пе­рі­од 2017 ро­ку вчи­те­лям за­галь­но­ос­віт­ніх нав­чаль­них зак­ла­дів вип­ла­че­ні кош­ти у су­мі  40 міль­йо­нів 664 ти­ся­чі гри­вень, пра­ців­ни­кам дош­кіль­них нав­чаль­них зак­ла­дів — 7 міль­йо­нів 506 ти­сяч гри­вень.

На за­без­пе­чен­ня пот­реб за­галь­но­ос­віт­ніх нав­чаль­них зак­ла­дів бу­ло ви­ко­рис­та­но:

- на оп­ла­ту енер­го­но­сі­їв — 6 міль­йо­нів 554 ти­ся­чі гри­вень,

- на прид­бан­ня ма­те­рі­а­лів — 1 міль­йон 34 ти­ся­чі гри­вень,

- на про­ве­ден­ня пер­шо­чер­го­вих ре­мон­тних ро­біт — 1 міль­йон 912 ти­сяч гри­вень.

У Цен­трі ди­тя­чої та юнаць­кої твор­чос­ті Зве­ни­го­родсь­кої ра­йон­ної ра­ди, ке­рів­ни­ком яко­го є де­пу­тат ра­йон­ної ра­ди На­дія Іва­нів­на Яни­шевсь­ка, пра­цює 43 гур­тки, в яких зай­ма­єть­ся 661 гур­ткі­вець. У по­точ­но­му ро­ці на ро­бо­ту зак­ла­ду ви­ді­ле­но з ра­йон­но­го бюд­же­ту 1 міль­йон 298 ти­сяч гри­вень. За кош­ти ра­йон­но­го бюд­же­ту за­мі­не­но вік­на, про­ве­де­но час­тко­ві ре­мон­тні ро­бо­ти в ко­ри­до­рах та ка­бі­не­тах.

У Зве­ни­го­родсь­кій ди­тя­чо-юнаць­кій спор­тив­ній шко­лі пра­цює 4 від­ді­лен­ня, в яких зай­ма­єть­ся 256 ді­тей. У по­точ­но­му ро­ці на ро­бо­ту шко­ли з ра­йон­но­го бюд­же­ту ви­ді­ле­но 1 міль­йон 840 ти­сяч гри­вень. В 2017 ро­ці в Зве­ни­го­родсь­кій ди­тя­чо-юнаць­кій спор­тив­ній шко­лі за­мі­не­но сис­те­му ос­віт­лен­ня спор­тив­ної за­ли, ус­та­нов­ле­но за­хис­ні ре­шіт­ки ві­кон, вста­нов­ле­ні енер­гоощадні ві­кон­ні бло­ки.

Згід­но з ра­йон­ною прог­ра­мою "Шкіль­ний ав­то­бус", ор­га­ні­зо­ва­но пе­ре­ве­зен­ня для 527 уч­нів та 116 вчи­те­лів. У ра­йо­ні за­без­пе­чу­ють під­везення уч­нів до нав­чаль­них зак­ла­дів 10 шкіль­них ав­то­бу­сів. У 2017 ро­ці на умо­вах спів­фі­нан­су­ван­ня 50/50% з дер­жав­но­го та ра­йон­но­го бюд­же­тів бу­ло прид­ба­но 1 шкіль­ний ав­то­бус на 31 міс­це вар­тіс­тю 1 міль­йон 734 ти­ся­чі гри­вень для Шев­чен­ківсь­ко­го нав­чаль­но-ви­хов­но­го ком­плек­су.

За 2016-2017 нав­чаль­ний рік за кош­ти ра­йон­но­го бюд­же­ту:

- у Зве­ни­го­родсь­кій шко­лі № 1 бу­ло час­тко­во пе­рек­ри­то дах, за­мі­не­но вік­на, две­рі, під­ло­гу в гар­де­роб­ній, прид­ба­но шкіль­ні дош­ки;

- у Зве­ни­го­родсь­кій шко­лі №2 — час­ти­ну ві­кон, две­рі, прид­ба­но  шкіль­ні дош­ки та ком­плект парт.

- у Зве­ни­го­родсь­кій шко­лі №3 — час­тко­во пе­рек­ри­то дах, за­мі­не­но час­ти­ну ві­кон, від­ре­мон­то­ва­но ак­то­ву за­лу;

- у Зве­ни­го­родсь­кій шко­лі №4 за­мі­не­но час­ти­ну ві­кон, прид­ба­но  ком­плек­ти парт, зроб­ле­но ре­монт іг­ро­вої кім­на­ти, від­ре­мон­то­ва­но твер­до­па­лив­ний ко­тел та зроб­ле­но ре­монт під­ло­ги в клас­ній кім­на­ті;

- у Зве­ни­го­родсь­кій шко­лі №5 — час­ти­ну ві­кон, две­рі;

- у Зве­ни­го­родсь­кій шко­лі ім. Т.Г. Шев­чен­ка за­мі­не­но час­ти­ну ві­кон, две­рей, зроб­ле­но ре­монт у ак­то­вій за­лі, та ка­пі­таль­ний ре­монт спор­тив­ної за­ли, за­куп­ле­но  ком­плек­ти парт;

- у Зве­ни­го­родсь­кій шко­лі-ін­тер­наті — спор­тив­ному лі­цеї за­мі­не­но час­ти­ну ві­кон, две­рей, зроб­ле­но су­час­ні ре­мон­ти в чо­ти­рьох кла­сах та кім­на­тах в гур­то­жит­ку, зроб­ле­но ре­монт під­ло­ги на пер­шо­му по­вер­сі;

- у Віль­хо­вець­ко­му та Во­дя­ниць­ко­му за­галь­но­ос­віт­ніх зак­ла­дах за­мі­не­но вік­на на енер­гоощадні;

- про­ве­де­но ре­монт у Ри­жа­нівсь­ко­му та Шев­чен­ківсь­ко­му НВК.

Всьо­го в сіль­ських зак­ла­дах ос­ві­ти ра­йо­ну про­ве­де­ні ре­мон­тні ро­бо­ти на за­галь­ну су­му 356 ти­сяч гри­вень.

Ди­тя­чі са­доч­ки ра­йон­ної ра­ди та­кож не за­ли­ша­ють­ся по­за ува­гою:

- ди­тя­чий са­до­чок №1 "Олен­ка" — про­ве­де­но кос­ме­тич­ний ре­монт гру­по­вих кім­нат, за­мі­не­но час­ти­ну ві­кон та две­рей;

- ди­тя­чий са­до­чок №3 " Ма­лят­ко " — кос­ме­тич­ний ре­монт гру­по­вих при­мі­щень;

- ди­тя­чий са­до­чок №4 " Бе­різ­ка" — кос­ме­тич­ний ре­монт при­мі­щен­ня, за­мі­не­но час­ти­ну ві­кон та две­рей, зроб­ле­но ре­монт од­но­го па­віль­йо­на;

- ди­тя­чий са­до­чок № 7 "Чер­во­нень­ка кві­точ­ка" — кос­ме­тич­ний ре­монт гру­по­вих кім­нат, від­ре­мон­то­ва­не ву­лич­не ос­віт­лен­ня;

- ди­тя­чий са­до­чок № 8 "Жу­рав­лик" — про­ве­де­но кос­ме­тич­ні ре­мон­ти гру­по­вих кім­нат та кім­нат гі­гі­є­ни;

- ди­тя­чий са­до­чок № 9 "Ве­сел­ка" — про­ве­де­но кос­ме­тич­ний ре­монт хо­лу, за­мі­не­но час­ти­ну ві­кон.

У 2017 ро­ці в ра­йо­ні ді­я­ли 37 приш­кіль­них та­бо­рів при за­галь­но­ос­віт­ніх нав­чаль­них зак­ла­дах, в яких пос­лу­га­ми від­по­чин­ку охоп­ле­но 2900 ді­тей. У ди­тя­чо-юнаць­ко­му оз­до­ров­чо­му та­бо­рі "Зве­ни­го­ра" оз­до­ров­ле­но 112 ді­тей. На про­ве­ден­ня ре­мон­тних ро­біт, за­ку­пів­лю ма­те­рі­а­лів, об­лад­нан­ня та за­ро­біт­ну пла­ту в 2017 ро­ці з ра­йон­но­го бюд­же­ту на та­бір бу­ло ви­ді­ле­но  318 ти­сяч 680 гри­вень.

У 2017 ро­ці на про­ве­ден­ня спор­тив­но-ма­со­вих за­хо­дів у ра­йо­ні, бу­ло ви­ді­ле­но близь­ко 100 ти­сяч гри­вень та 120 ти­сяч гри­вень на ра­йон­ну прог­ра­му "Роз­вит­ку фут­бо­лу". Вар­то заз­на­чи­ти, що фут­боль­на ко­ман­да Зве­ни­го­родсь­ко­го ра­йо­ну "Шев­чен­ків край" третій рік пос­піль посідає 2 по­чес­не міс­це в об­лас­ній пер­шос­ті се­ред ко­манд пер­шої лі­ги, що дає пра­во на­шій ко­ман­ді в 2018 ро­ці зіг­ра­ти у ви­щій лі­зі. Пре­зи­ден­том фут­боль­но­го клу­бу "Шев­чен­ків край" є де­пу­тат ра­йон­ної ра­ди  Вік­тор Ва­си­льо­вич Кри­кун, який є спон­со­ром на­шої ко­ман­ди, а та­кож опі­ку­єть­ся мо­ло­дим по­ко­лін­ням фут­бо­ліс­тів.

Ре­а­лі­за­цію ра­йон­них прог­рам у га­лу­зі куль­ту­ри в ра­йо­ні за­без­пе­чу­ють 1 ра­йон­ний Бу­ди­нок куль­ту­ри, 23 сіль­ських бу­дин­ки куль­ту­ри, 11 сіль­ських клу­бів, 31 біб­лі­о­теч­ний зак­лад, 2 шко­ли ес­те­тич­но­го ви­хо­ван­ня та 1 кра­єз­нав­чий му­зей.

Всьо­го на га­лузь куль­ту­ри ра­йо­ну в 2017 ро­ці ра­йон­на ра­да ви­ді­лила 16 міль­йо­нів 363 ти­ся­чі гри­вень, в то­му чис­лі до­дат­ко­во на роз­ви­ток зак­ла­дів куль­ту­ри — 2 міль­йо­ни 128 ти­сяч гри­вень. За ра­ху­нок пе­ре­ви­ко­нан­ня до­хід­ної час­ти­ни ра­йон­но­го бюд­же­ту ми ма­ли мож­ли­вість до­дат­ко­во про­фі­нан­су­ва­ти:

- про­ве­ден­ня ка­пі­таль­но­го ре­мон­ту від­кри­то­го тан­цмай­дан­чи­ка в місь­ко­му пар­ку на су­му 90 ти­сяч гри­вень. На від­ре­мон­то­ва­но­му тан­цмай­дан­чи­ку в теп­лий пе­рі­од ро­ку що­тиж­ня про­хо­ди­ли ве­чо­ри від­по­чин­ку для жи­те­лів міс­та і ра­йо­ну, свят­ко­ві та уро­чис­ті за­хо­ди.

- у ди­тя­чій ху­дож­ній шко­лі за­мі­не­но вік­на, про­ве­де­но ре­монт трьох клас­них кім­нат, час­тко­вий ре­монт під­ло­ги.

- на ра­йон­ний Бу­ди­нок куль­ту­ри ви­ді­ле­но кош­ти для про­ве­ден­ня ре­мон­тних ро­біт
фо­йє в роз­мі­рі 110 ти­сяч гри­вень. Прид­ба­но зву­ко­під­си­лю­вач — 16 ти­сяч гри­вень; ком­плект ду­хо­вих інс­тру­мен­тів — 70 ти­сяч 330 гри­вень; кос­тю­ми для учас­ни­ків ду­хо­во­го ор­кес­тру — 30 ти­сяч 360 гри­вень.

Ме­дич­на га­лузь ра­йо­ну пред­став­ле­на 8 прог­ра­ма­ми, що пе­ре­бу­ва­ють на кон­тро­лі пос­тій­ної ко­мі­сії ра­йон­ної ра­ди з пи­тань охо­ро­ни здо­ров­'я та за­хис­ту на­се­лен­ня від нас­лід­ків ава­рії на ЧА­ЕС та со­ці­аль­но­го за­без­пе­чен­ня: пер­вин­ний рі­вень ме­дич­ної до­по­мо­ги за­без­пе­чу­єть­ся ра­йон­ним ко­му­наль­ним зак­ла­дом — Зве­ни­го­родсь­кий Центр пер­вин­ної ме­ди­ко-са­ні­тар­ної до­по­мо­ги. В струк­ту­ру Цен­тру вхо­дять 8 ам­бу­ла­то­рій, в то­му чис­лі — 2 по міс­ту, 6 сіль­ських ам­бу­ла­то­рій та 28 ФА­Пів. Цен­тр на­ла­год­ив ви­їз­ди сі­мей­них лі­ка­рів та пе­ді­ат­рів у кож­не се­ло ра­йо­ну, згід­но з гра­фі­ком. З по­чат­ку 2017 ро­ку лі­ка­рі Цен­тру здій­снили пла­но­вих ви­їз­дів на се­ла — 344, при яких ог­ля­ну­то 4928 па­ці­єн­тів.

У  2017 ро­ці на фі­нан­су­ван­ня Зве­ни­го­родсь­ко­го Цен­тру пер­вин­ної ме­ди­ко-са­ні­тар­ної до­по­мо­ги ви­ді­ле­но 15 міль­йо­нів 757 ти­сяч гри­вень.

Завдя­ки ак­тив­ній під­трим­ці де­пу­татсь­ко­го кор­пу­су Зве­ни­го­родсь­кої ра­йон­ної ра­ди та сіль­ських го­лів за ви­ді­ле­ну суб­вен­цію в 2017 ро­ці про­ве­де­но низку ка­пі­таль­них і по­точ­них ре­мон­тів на су­му 694 ти­ся­чі 816 гри­вень, зок­ре­ма:

- ви­ко­на­ні ро­бо­ти з ре­мон­ту сте­лі в ко­ри­до­рах,   вби­ра­лень,  схо­до­вої кліт­ки, за­мі­не­но плит­ку на під­ло­зі  ко­ри­до­рів пер­шо­го та дру­го­го по­вер­хів, пок­ла­де­но тро­ту­ар­ну плит­ку на под­вір­'ї, за­мі­не­но час­ти­ну ві­кон  ам­бу­ла­то­рії № 1 м. Зве­ни­го­род­ка

- за­мі­не­но плит­ку в ма­ні­пу­ля­цій­но­му  та ог­ля­до­во­му  жі­но­чо­му ка­бі­не­тах; за­мі­не­но час­ти­ну ві­кон та две­рей ам­бу­ла­то­рії № 2 м.Зве­ни­го­род­ка;

- утеп­ле­но та від­ре­мон­то­ва­но при­мі­щен­ня Мо­ринсь­кої ам­бу­ла­то­рії, за­ві­ду­вач — де­пу­тат ра­йон­ної ра­ди Ва­силь Іва­но­вич За­ру­бай­ко;

- від­ре­мон­то­ва­но  фі­зі­о­те­ра­пев­тич­ний ка­бі­нет Шев­чен­ківсь­кої ам­бу­ла­то­рії;

- про­ве­де­но ком­плек­сний ре­монт фі­зі­о­те­ра­пев­тич­но­го ка­бі­не­ту Кня­жиць­ко­го ФА­Пу;

- за­мі­не­но час­ти­ну ві­кон Не­мо­розь­ко­го ФА­Пу.

У 2017 ро­ці за кош­ти ра­йон­но­го бюд­же­ту для Цен­тру пер­вин­ної ме­ди­ко-са­ні­тар­ної до­по­мо­ги прид­ба­но ком­п'ю­тер­ної та офіс­ної тех­ні­ки на су­му 274 ти­ся­чі гри­вень та ме­дич­но­го об­лад­нан­ня на су­му 423 ти­сяч 437 гри­вень, зок­ре­ма: хо­ло­диль­ни­ки, апа­ра­ти маг­ні­то­те­ра­пії, при­ла­ди дар­сон­валь, фо­то­мет­ри, елек­тро­кар­ді­ог­ра­фи, апа­ра­ти УВЧ, ку­шет­ки, шта­ти­ви, то­но­мет­ри, дес­трук­то­ри та ба­га­то ін­шо­го. Все це об­лад­нан­ня бу­ло осо­бис­то пе­ре­да­не де­пу­та­та­ми ра­йон­ної ра­ди в сіль­ські ме­дич­ні зак­ла­ди ра­йо­ну

Вто­рин­на ме­дич­на лан­ка ра­йо­ну пред­став­ле­на Зве­ни­го­родсь­кою цен­траль­ною ра­йон­ною лі­кар­нею, на ба­зі якої ді­ють шість від­ді­лень та роз­гор­ну­то 216 лі­жок.

Бюд­жет лі­ку­валь­но-про­фі­лак­тич­них зак­ла­дів ра­йо­ну в 2017 ро­ці склав 54 міль­йо­ни 190 ти­сяч гри­вень, на Зве­ни­го­родсь­ку цен­траль­ну ра­йон­ну лі­кар­ню ви­ді­ле­но 38 міль­йо­нів 471 ти­ся­ча гри­вень. У то­му чис­лі до­дат­ко­ві ви­дат­ки по га­лу­зі скла­ли 8 міль­йо­нів 230 ти­сяч гри­вень. Де­пу­та­ти ра­йон­ної ра­ди  про­ве­ли ро­бо­ту та виз­на­чили прі­о­ри­те­ти, згід­но з якими ви­ко­на­ні ре­мон­тні ро­бо­ти, а са­ме:

-ка­пі­таль­ний ре­монт трав­ма­то­ло­гіч­но­го пос­та хі­рур­гіч­но­го від­ді­лен­ня; ре­монт вен­ти­ля­цій­ної сис­те­ми рен­тген­ка­бі­не­ту; за­мі­на ві­кон; ре­монт при­мі­щень для ство­рен­ня  цен­тру "Здо­ров­'я жін­ки"; мо­дер­ні­за­ція прий­маль­но­го від­ді­лен­ня. За­куп­ле­но ме­дич­не об­лад­нан­ня — ла­па­рос­коп, ау­ді­о­мет­ри, кар­ді­ог­ра­фи, хол­те­ри, сте­ри­лі­за­то­ри, лам­пи в опе­ра­цій­ну, труб­ка рен­тге­но­ло­гіч­на, мік­рос­ко­пи.

І на цьо­му ми не пла­ну­є­мо зу­пи­ня­тись, ад­же ме­ди­ци­на по­вин­на не тіль­ки іс­ну­ва­ти, а й роз­ви­ва­тись та поліпшу­ва­ти свою ма­те­рі­аль­но-тех­ніч­ну ба­зу.

Крім усьо­го ви­ще­заз­на­че­но­го, цей рік став для нас ро­ком кар­ди­наль­них змін у га­лу­зі ме­ди­ци­ни, са­ме зав­дя­ки на­шим спіль­ни­м зу­сил­ля­м, ці­лес­пря­мо­ва­ній та пос­лі­дов­ній ро­бо­ті всьо­го де­пу­татсь­ко­го кор­пу­су, від­по­від­но до роз­по­ряд­жен­ня Ка­бі­нету Мі­ніс­трів Ук­ра­ї­ни від 12 лип­ня 2017 р. № 471-р "Про зат­вер­джен­ня пе­ре­лі­ку та скла­ду гос­пі­таль­них ок­ру­гів Чер­кась­кої об­лас­ті", наш ра­йон став цен­тром од­но­го із п'я­ти гос­пі­таль­них ок­ру­гів Чер­ка­щи­ни — "Цен­траль­но­го гос­пі­таль­но­го ок­ру­гу", до скла­ду яко­го увій­шли м.Ва­ту­ті­не, Зве­ни­го­родсь­кий, Шпо­лянсь­кий, Ка­те­ри­но­піль­ський та Ли­сянсь­кий ра­йо­ни. Крім то­го, ви­я­вив ба­жан­ня ввій­ти до складу на­шо­го гос­пі­таль­но­го ок­ру­гу й Го­ро­ди­щенсь­кий ра­йон.

Всі пам­'я­та­ють, як по­чат­ко­вий пер­спек­тив­ний план, що про­по­ну­вав­ся  Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів Ук­ра­ї­ни, не виз­на­чав наш ра­йон як центр гос­пі­таль­но­го ок­ру­гу, і ли­ше завдя­ки на­по­лег­ли­вим  зу­сил­ля­м де­пу­татсь­ко­го кор­пу­су наш го­лос був по­чу­тий. Я вва­жаю це до­ле­нос­ною ві­хою в іс­то­рії Зве­ни­го­род­щи­ни.

Ми не зу­пи­ня­є­мось на до­сяг­ну­то­му, нас­туп­на на­ша ме­та — ста­ти од­ним із цен­трів но­вої ад­мі­ніс­тра­тив­ної оди­ни­ці — Зве­ни­го­родсь­ко­го по­ві­ту. В цьо­му у нас є спіль­не ба­чен­ня, ро­зу­мін­ня та під­трим­ка з бо­ку Чер­кась­кої об­лас­ної ра­ди, під­твер­джен­ня цьо­му ми по­чу­ли 7 груд­ня з вис­ту­пу її го­ло­ви Олек­сан­дра Вель­бів­ця під час уро­чис­тос­тей з на­го­ди Дня міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня в Ук­ра­ї­ни, на які він за­ві­тав  са­ме до на­шо­го ра­йо­ну.

Важ­ли­вою скла­до­вою ді­яль­нос­ті ра­йон­ної ра­ди є ро­бо­та з роз­гля­ду звер­нень гро­ма­дян та за­без­пе­чен­ня їхнього осо­бис­то­го при­йо­му.

З по­чат­ку 2017 ро­ку на роз­гляд до ра­йон­ної ра­ди  на­дій­шло 187 пись­мо­вих звер­нень  гро­ма­дян, 14 ін­фор­ма­цій­них за­пи­тів, 3 де­пу­татсь­ких звер­нен­ня, 2 за­я­ви, 17 лис­тів гро­ма­дян, 1 лист від на­род­но­го де­пу­та­та Ук­ра­ї­ни та 2 лис­ти від де­пу­та­та Чер­кась­кої об­лас­ної ра­ди.

Всі звер­нен­ня та за­пи­ти бу­ли роз­гля­ну­ті у вста­нов­ле­ний за­ко­но­давс­твом тер­мін.

У хо­ді за­без­пе­чен­ня ве­ден­ня ді­ло­водс­тва до ра­йон­ної ра­ди на­дій­шло 885 до­ку­мен­тів, нап­рав­ле­но 486  лис­тів. Під­го­тов­ле­но 185 роз­по­ряд­жень.

За звіт­ній пе­рі­од пра­ців­ни­ки ви­ко­нав­чо­го апа­ра­ту ра­йон­ної ра­ди на­да­ли 65 юри­дич­них кон­суль­та­цій по­са­до­вим осо­бам міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня, 90 кон­суль­та­ції гро­ма­дя­нам, узя­ли участь у 18 су­до­вих за­сі­дан­нях.

Упро­довж 2017 ро­ку, за іні­ці­а­ти­ви та під­трим­ки ра­йон­ної ра­ди, від­бу­ли­ся та­кі за­хо­ди:

- 5 бе­рез­ня, у пе­ред­день Між­на­род­но­го жі­но­чо­го свя­та, за іні­ці­а­ти­ви ра­йон­ної ра­ди та ра­йон­ної спіл­ки "Жі­нок Зве­ни­го­род­щи­ни", про­ве­де­но ра­йон­ний кон­курс "Жін­ка ро­ку", за ре­зуль­та­та­ми яко­го виз­на­че­но пе­ре­мож­ців у 12 но­мі­на­ці­ях.

- 6 трав­ня, за іні­ці­а­ти­ви та ор­га­ні­за­ції ра­йон­ної ра­ди, на Зве­ни­го­род­щи­ні  від­був­ся  ве­лоп­ро­біг, прис­вя­че­ній 72-й річ­ни­ці Ве­ли­кої Пе­ре­мо­ги.

- 6 трав­ня у Зве­ни­го­родсь­кій шко­лі-ін­тер­наті — спор­тив­ному лі­цею, за іні­ці­а­ти­ви та під­трим­ки ра­йон­ної ра­ди, бу­ло про­ве­де­но  між­ра­йон­ний  тур­нір з фут­бо­лу "Ку­бок Ге­ро­їв АТО" . У тур­ні­рі взя­ли участь 4 ко­ман­ди учас­ни­ків АТО — з Таль­нівсь­ко­го,  Ли­сянсь­ко­го, Ка­те­ри­но­піль­сько­го  і Зве­ни­го­родсь­ко­го ра­йо­нів. Спон­сорсь­ку до­по­мо­гу в ор­га­ні­за­ції та про­ве­ден­ні тур­ні­ру на­да­ли де­пу­та­ти ра­йон­ної ра­ди Юрій Олек­сан­дро­вич Алек­сє­єв, Вік­тор Ан­дрі­йо­вич За­єць, Сер­гій Ми­ко­ла­йо­вич Ле­бе­ди­нець, Во­ло­ди­мир Ва­си­льо­вич Мі­няй­ло та Вік­тор Бо­ри­со­вич Шев­чен­ко.

- 25 чер­вня,  за іні­ці­а­ти­ви та ор­га­ні­за­ції ра­йон­ної ра­ди, бу­ло вдру­ге про­ве­де­но фес­ти­валь "Ме­ло­дії сер­дець Коб­за­ре­во­го краю". Цьо­го­річ на ньо­го з'ї­ха­ли­ся по­над два де­сят­ки та­ла­но­ви­тих учас­ни­ків з Ва­ту­ті­но­го, Шев­чен­ко­во­го, Мо­рин­ців, Кня­жої, Озір­ної і Зве­ни­го­род­ки. Цей фес­ти­валь за­по­чат­ко­ва­ний на­ми не прос­то, щоб уріз­но­ма­ніт­ни­ти при­єм­ний від­по­чи­нок та зро­би­ти ці­ка­вим доз­віл­ля жи­те­лів ра­йо­ну, але й від­най­ти не­ві­до­мі та­лан­ти се­ред лю­дей, які жи­вуть по­ряд з на­ми.

- 2 ве­рес­ня на цен­траль­ній пло­щі міс­та, за іні­ці­а­ти­ви та під­трим­ки ра­йон­ної ра­ди, втре­тє від­бу­ло­ся свя­то "Ви­ног­ра­ду, ме­ду та ви­на", в яко­му взя­ли участь не тіль­ки пред­став­ни­ки на­шо­го ра­йо­ну та об­лас­ті. Свою про­дук­цію пред­став­ля­ли учас­ни­ки з ін­ших об­лас­тей Ук­ра­ї­ни.

Ак­тив­ну участь в ор­га­ні­за­ції свя­та взя­ли де­пу­та­ти ра­йон­ної ра­ди: Дмит­ро Ана­то­лі­йо­вич Шу­ка­ло, Олек­сандр Гри­го­ро­вич Ко­хан,  Оль­га Ва­си­лів­на Ти­хо­лоз, Ми­ко­ла Пи­ли­по­вич Яцун, Олег Пет­ро­вич Го­луб.

- 12 жов­тня, за іні­ці­а­ти­ви та під­трим­ки ра­йон­ної ра­ди, бу­ло про­ве­де­но, ко­лись тра­ди­цій­ні, зма­ган­ня з лег­ко­ат­ле­тич­но­го кро­су "Зо­ло­та осінь" на приз Зве­ни­го­родсь­кої ра­йон­ної ра­ди. За­хід від­був­ся у міс­це­во­му ден­дро­ло­гіч­но­му пар­ку, де зіб­ра­лось біль­ше двох­сот юних фіз­куль­тур­ни­ків, уч­нів шкіл та се­ред­ніх, спе­ці­аль­них нав­чаль­них зак­ла­дів ра­йо­ну.

- 30  лис­то­па­да до ра­йон­ної ра­ди на­дій­шов лист-від­по­відь від Млавсь­ко­го по­ві­ту Ма­зо­вець­ко­го во­є­водс­тва Поль­щі  з ба­жан­ням поль­ської сто­ро­ни на­ла­год­ити пар­тнерсь­кі сто­сун­ки із Зве­ни­го­родсь­ким ра­йо­ном. Спо­ді­ва­юсь, за­по­чат­ко­ва­на на­ми спра­ва ма­ти­ме по­зи­тив­не про­дов­жен­ня на вза­є­мо­ви­гід­них пар­тнерсь­ких за­са­дах.

- 2  груд­ня, за іні­ці­а­ти­ви та під­трим­ки Зве­ни­го­родсь­кої ра­йон­ної ра­ди,  у ве­ли­ко­му за­лі ди­тя­чо-юнаць­кої спор­тив­ної шко­ли від­був­ся між­ра­йон­ний те­ніс­ний тур­нір, прис­вя­че­ний пам­'я­ті ге­ро­їв АТО, на при­зи Зве­ни­го­родсь­кої ра­йон­ної ра­ди. Участь у тур­ні­рі взя­ли пред­став­ни­ки Зве­ни­го­родсь­ко­го, Ли­сянсь­ко­го, Таль­нівсь­ко­го, Ка­те­ри­но­піль­сько­го, Шпо­лянсь­ко­го, Го­ро­ди­щенсь­ко­го ра­йо­нів та міс­та Ва­ту­ті­не.

Зважаючи на ви­щепе­ре­лі­че­не, мож­на з упев­не­ніс­тю ска­за­ти, що, за під­сум­ка­ми ді­яль­нос­ті ро­бо­ти ра­йон­ної ра­ди за звіт­ний пе­рі­од, дя­ку­ю­чи спіль­ній ро­бо­ті де­пу­та­тів, го­лів пос­тій­них ко­мі­сій, ви­ко­нав­чо­го апа­ра­ту ра­ди нам вда­ло­ся не­ма­ло зро­би­ти для на­ших гро­ма­дян. Щи­ро вдяч­ний усім за слуш­ні про­по­зи­ції, ре­ко­мен­да­ції, під­трим­ку та конс­трук­тив­ну кри­ти­ку, спри­ян­ня та до­по­мо­гу. В нас­туп­но­му ро­ці нас че­ка­ють не менш важ­ли­ві зав­дан­ня. Осо­бис­то для се­бе на пер­спек­ти­ву ба­чу:

- ос­нов­ною стра­те­гіч­ною ме­тою — збе­ре­жен­ня Зве­ни­го­родсь­ко­го ра­йо­ну, бать­ків­щи­ни Та­ра­са Шев­чен­ка, під час про­ве­ден­ня ад­мі­ніс­тра­тив­но-те­ри­то­рі­аль­ної ре­фор­ми та ство­рен­ня на йо­го ос­но­ві Зве­ни­го­родсь­ко­го по­ві­ту, до скла­ду яко­го увій­дуть при­лег­лі ра­йо­ни та міс­то об­лас­но­го під­по­ряд­ку­ван­ня;

- ус­піш­на ре­а­лі­за­ція на Зве­ни­го­род­щи­ні ме­дич­ної та ос­ві­тянсь­кої ре­фор­ми.

Се­ред на­галь­них проб­лем, які не­об­хід­но ви­рі­ши­ти у 2018 ро­ці, є зок­ре­ма:

- бу­дів­ниц­тво гли­бин­ної свер­дло­ви­ни для за­без­пе­чен­ня якіс­ною пит­ною во­дою Зве­ни­го­родсь­кої цен­траль­ної ра­йон­ної лі­кар­ні;

- за­вер­шен­ня бу­дів­ниц­тва спор­тив­но­го май­дан­чи­ка зі штуч­ним пок­рит­тям у міс­ті Зве­ни­го­род­ка;

- про­дов­жен­ня ро­біт з ре­мон­ту об­'єк­тів ди­тя­чо-юнаць­ко­го оз­до­ров­чо­го та­бо­ру "Зве­ни­го­ра", за­без­пе­чен­ня йо­го на­леж­но­го фі­нан­су­ван­ня для ор­га­ні­за­ції пов­но­цін­но­го оз­до­ров­лен­ня ді­тей у літ­ній пе­рі­од;

- за­лу­чен­ня ін­вес­ти­цій для ре­конс­трук­ції ко­ли­шньо­го гур­то­жит­ку СПТУ-34 та ство­рен­ня со­ці­аль­но­го жит­ла для ка­те­го­рій­них верств на­се­лен­ня ра­йо­ну;

- пе­ре­да­ча до ра­йон­ної ко­му­наль­ної влас­ності ві­док­рем­ле­но­го при­мі­щен­ня ко­ли­шньої Дер­жав­ної ав­то­мо­біль­ної ін­спек­ції для роз­мі­щен­ня в ньо­му цен­тру со­ці­аль­ної ре­а­бі­лі­та­ції ді­тей-ін­ва­лі­дів;

- ре­конс­трук­ція та пе­ре­ве­ден­ня на аль­тер­на­тив­ні дже­ре­ла опа­лен­ня ко­му­наль­них зак­ла­дів ра­йо­ну;

- за­без­пе­чен­ня ста­біль­но­го ін­вес­ти­цій­но­го клі­ма­ту в ра­йо­ні, за­лу­чен­ня зов­ніш­ніх та внут­ріш­ніх ін­вес­ти­цій для ін­вес­ту­ван­ня ви­роб­ни­чої та со­ці­аль­ної сфе­ри;

- на­ла­год­жен­ня пар­тнерсь­ких сто­сун­ків з Млавсь­ким по­ві­том Ма­зо­вець­ко­го во­є­водс­тва Поль­щі. Спо­ді­ва­юсь, у 2018 ро­ці де­ле­га­ція від Зве­ни­го­род­щи­ни за­ві­тає до Поль­щі.

 На за­вер­шен­ня хо­чу за­пев­ни­ти всіх, що ра­йон­на ра­да пра­цює і бу­де пра­цю­ва­ти, щоб на­ші гро­ма­дя­ни і сус­піль­ство в ці­ло­му від­чу­ло з бо­ку вла­ди ро­зу­мін­ня їх­ніх пот­реб та ін­те­ре­сів, під­трим­ку і ре­аль­ні, а не ли­ше за­дек­ла­ро­ва­ні змі­ни.

У но­во­му ро­ці хо­чу по­ба­жа­ти всім жи­те­лям Шев­чен­ко­во­го краю мир­но­го не­ба, міц­но­го здо­ров­'я, ро­дин­но­го щас­тя, дос­тат­ку і бла­го­по­луч­чя. Не­хай Гос­подь обе­рі­гає вас від усіх не­га­раз­дів, а Різ­двя­на зо­ря по­да­рує доб­рий нас­тій та ві­ру, на­дію і лю­бов.

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь